Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐU ngày 14/3/2018 của BTV Đảng uỷ xã Trung Lương về học tập chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII gắn với Nghị ...